കത്തോലിക്ക് സിറിയൻ ബാങ്ക്, പുതിയകാവ്

കത്തോലിക്ക് സിറിയൻ ബാങ്ക്
പുതിയകാവ്
ഫോൺ : 0476-2620305
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....