സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, ക്ലാപ്പന

സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
ക്ലാപ്പന
ഫോൺ : 0476-2897552
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !