ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, നീണ്ടകര

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
നീണ്ടകര
ഫോൺ : 0476-2680264
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....