ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, വള്ളിക്കാവ്

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
വള്ളിക്കാവ്
ഫോൺ : 0476-2897530
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....