ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, വവ്വാക്കാവ്

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
വവ്വാക്കാവ്
ഫോൺ : 0476-2640614
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....