മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്ക്, ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ട

മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്ക്
ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ട
ഫോൺ : 0476-2684258
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....