സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അമൃതപുരി

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
അമൃതപുരി
ഫോൺ : 9447777556
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !