സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പുതിയകാവ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
പുതിയകാവ്
ഫോൺ : 0476-2630097
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....