വനിതാ സഹകരണ സംഘം, വവ്വാക്കാവ്

വനിതാ സഹകരണ സംഘം
വവ്വാക്കാവ്
ഫോൺ : 0476-2640280
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....