ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ….

കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ക്ഷേത്ര മാഹാത്മ്യം

കരുനാഗപ്പള്ളി : കായലിനും കടലിനും നടുവിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പുണ്യപുരാതനമായൊരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി-ചവറ പൊന്മന കാട്ടില്‍ മേക്കതില്‍ ക്ഷേത്രം. വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ഭദ്രകാളിയമ്മയാണ് ഇവിടെ വാണരുളുന്നത്.…

Continue Reading →

കരുനാഗപ്പള്ളി ചെറിയഴീക്കൽ വടക്കേനട ക്ഷേത്ര മാഹാത്മ്യം

കരുനാഗപ്പള്ളി: ക്ഷേത്രചൈതന്യത്തിലും പൗരാണികതത്വത്തിലും പാരമ്പര്യ മഹിമയിലും മറ്റേതു ദേവീക്ഷേത്രത്തോടും കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ്‌ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിന്റെ തീര പ്രദേശത്ത്‌ സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്ന ചെറിയഴീക്കല്‍ വടക്കേനട ഭഗവതീക്ഷേത്രം.എല്ലാം…

Continue Reading →