സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, പുതിയകാവ്

സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
പുതിയകാവ്
ഫോൺ : 0476-2621783
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !