സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, വവ്വാക്കാവ്

സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
വവ്വാക്കാവ്
ഫോൺ : 0476-2641353
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....