മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്, അരമത്തുമഠം

മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്
അരമത്തുമഠം
ഫോൺ : 0476-2866759
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !