മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്, പടപ്പനാൽ

മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്
പടപ്പനാൽ
ഫോൺ : 0476-2875951
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....