മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്, വവ്വാക്കാവ്

മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്
വവ്വാക്കാവ്
ഫോൺ : 0476-2641977
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !