മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്, കരുനാഗപ്പള്ളി

മിനി മുത്തൂറ്റ് ബാങ്ക്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2623706
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !