കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പോസ്റ്റാഫീസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ….. ഈ പേജിൽ കുറച്ചു പോസ്റ്റാഫീസ് കൂടി ചേർക്കുവാനുണ്ട്… ബാക്കി ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക….

കരുനാഗപ്പള്ളി പോസ്റ്റാഫീസ്

കരുനാഗപ്പള്ളി പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690518 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620406

Continue Reading →

ആലുംകടവ് പോസ്റ്റാഫീസ്

ആലുംകടവ് പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690573 (ചെറിയഴീക്കലിന്റെയും ഇതേ പിൻകോഡ് തന്നെയാണ്) ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2632180

Continue Reading →

വവ്വാക്കാവ് പോസ്റ്റാഫീസ്

വവ്വാക്കാവ് പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690528 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2690262

Continue Reading →

തേവലക്കര പോസ്റ്റാഫീസ്

തേവലക്കര പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690524 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2872030

Continue Reading →

വടക്കുംതല പോസ്റ്റാഫീസ്

വടക്കുംതല പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690536 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2672737

Continue Reading →

തൊടിയൂർ പോസ്റ്റാഫീസ്

തൊടിയൂർ പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690568 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2664214

Continue Reading →

തഴവ പോസ്റ്റാഫീസ്

തഴവ പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690523 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2664212

Continue Reading →

എസ്.ആർ.പി.മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റാഫീസ്

എസ്.ആർ.പി.മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690539 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2664215

Continue Reading →

കല്ലേലിഭാഗം പോസ്റ്റാഫീസ്

കല്ലേലിഭാഗം പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690519

Continue Reading →

പുത്തൻതുറ പോസ്റ്റാഫീസ്

പുത്തൻതുറ പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691588

Continue Reading →

പ്രയാർ പോസ്റ്റാഫീസ്

പ്രയാർ പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690547 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2690250

Continue Reading →

ക്ലാപ്പന പോസ്റ്റാഫീസ്

ക്ലാപ്പന പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690525 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2897564

Continue Reading →

മുകുന്ദപുരം പോസ്റ്റാഫീസ്

മുകുന്ദപുരം പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691585 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2688576

Continue Reading →

മണപ്പളളി നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ്

മണപ്പളളി നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690574 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2862340

Continue Reading →

പൊന്മന പോസ്റ്റാഫീസ്

പൊന്മന പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691583 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2688572

Continue Reading →

പന്മന പുത്തൻചന്ത പോസ്റ്റാഫീസ്

പന്മന പുത്തൻചന്ത പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691587 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2688573

Continue Reading →

പന്മന പോസ്റ്റാഫീസ്

പന്മന പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691583 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2680760

Continue Reading →

ഓച്ചിറ പോസ്റ്റാഫീസ്

ഓച്ചിറ പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690526 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2690222

Continue Reading →

നീണ്ടകര പോസ്റ്റാഫീസ്

നീണ്ടകര പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691582 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2680231

Continue Reading →

കെ.എസ്. പുരം പോസ്റ്റാഫീസ്

കെ.എസ്. പുരം പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690544 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2642433

Continue Reading →

ഇടക്കുളങ്ങര പോസ്റ്റാഫീസ്

ഇടക്കുളങ്ങര പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690562 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2664216

Continue Reading →

ചവറ സൗത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ്

ചവറ സൗത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691584 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2884478

Continue Reading →

ചവറ ബ്രിഡ്ജ് പോസ്റ്റാഫീസ്

ചവറ ബ്രിഡ്ജ് പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691583 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2688574

Continue Reading →

ചവറ പോസ്റ്റാഫീസ്

ചവറ പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 691583 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2688571

Continue Reading →

ആദിനാട് നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ്

ആദിനാട് നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690542 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2897560

Continue Reading →

അരിനെല്ലൂർ പോസ്റ്റാഫീസ്

അരിനെല്ലൂർ പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690538 ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2872064

Continue Reading →

ആലുംപീടിക പോസ്റ്റാഫീസ്

ആലുംപീടിക പോസ്റ്റാഫീസ് പിൻകോഡ് : 690547

Continue Reading →