പ്രയാർ പോസ്റ്റാഫീസ്

പ്രയാർ പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690547
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2690250
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....