പ്രയാർ പോസ്റ്റാഫീസ്

പ്രയാർ പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690547
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2690250
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !