നീണ്ടകര പോസ്റ്റാഫീസ്

നീണ്ടകര പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 691582
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2680231
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !