എസ്.ആർ.പി.മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റാഫീസ്

എസ്.ആർ.പി.മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690539
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2664215
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !