പന്മന പുത്തൻചന്ത പോസ്റ്റാഫീസ്

പന്മന പുത്തൻചന്ത പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 691587
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2688573
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....