വവ്വാക്കാവ് പോസ്റ്റാഫീസ്

വവ്വാക്കാവ് പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690528
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2690262
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !