ഇടക്കുളങ്ങര പോസ്റ്റാഫീസ്

ഇടക്കുളങ്ങര പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690562
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2664216
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !