മണപ്പളളി നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ്

മണപ്പളളി നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690574
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2862340
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !