മണപ്പളളി നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ്

മണപ്പളളി നോർത്ത് പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690574
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2862340
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....