ആലുംകടവ് പോസ്റ്റാഫീസ്

ആലുംകടവ് പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690573
(ചെറിയഴീക്കലിന്റെയും ഇതേ പിൻകോഡ് തന്നെയാണ്)
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2632180
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !