പുത്തൻതുറ പോസ്റ്റാഫീസ്

പുത്തൻതുറ പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 691588
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....