ക്ലാപ്പന പോസ്റ്റാഫീസ്

ക്ലാപ്പന പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690525
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2897564
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !