കല്ലേലിഭാഗം പോസ്റ്റാഫീസ്

കല്ലേലിഭാഗം പോസ്റ്റാഫീസ്
പിൻകോഡ് : 690519
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !