കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി www.karunagappally.com. കരുനാഗപ്പള്ളി.com ന്റെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്കും join ചെയ്യാം…..

…………………………………

ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങൾ ഫുൾ ആകുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഈ പേജിൽ Add ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും…..

1,54,96,300 User hits/visits (1.5 കോടി+) 04 April / Statistics generated using awstats