ആലപ്പുഴ വിധിയെഴുതി തുടങ്ങി….

ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ലോക്‌സഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പോളിങ്ങ് ശതമാനം ആണ് ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പേജിൽ പോളിങ്ങ് ശതമാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും...

26 April 2024 RefreshNotes from Election Commission of India: This is an approximate trend, as data from some Polling Stations(PS) takes time and this trend does not include data of postal voting. Final data for each PS is in Form 17C with all Polling Agents.


1,54,96,300 User hits/visits (1.5 കോടി+) 04 April / Statistics generated using awstats