കരുനാഗപ്പള്ളി വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകൾ

തെക്കു  ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ


» വെളുപ്പിനെ 02:40 ന്

16348 മാംഗ്ലൂർ - തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ്


» വെളുപ്പിനെ 04:30 ന്

16344 മധുര - തിരുവനന്തപുരം അമൃത എക്സ്പ്രസ്


» വെളുപ്പിനെ 05:15 ന്

16603 മാവേലി എക്സ്പ്രസ് (മാംഗ്ലൂർ - തിരുവനന്തപുരം )


» രാവിലെ 06:15 ന്

16630 മലബാർ എക്സ്പ്രസ് (മാംഗ്ലൂർ - തിരുവനന്തപുരം)


» രാവിലെ 07:07 ന്

56305 കോട്ടയം - കൊല്ലം പാസഞ്ചർ


» രാവിലെ 07:40 ന്

16341 ഗുരുവായൂർ - തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 07:50 ന്

16303 എറണാകുളം - തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 08:00 ന്

16381 കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 08:50 ന്

66307 എറണാകുളം - കൊല്ലം മെമു


» രാവിലെ 10:38 ന്

16526 KSR ബാംഗ്ലൂർ - കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 11:20 ന്

56365 കൊല്ലം ഇടമൺ പാസഞ്ചർ (ബുധനാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» ഉച്ചയ്ക്ക് 1:35 ന്

18567 വിശാഖപട്ടണം -കൊല്ലം വീക്ക് ലി എക്സ്പ്രസ് (വെള്ളിയാഴ്ച്ച മാത്രം)


» ഉച്ചയ്ക്ക് 03:04 ന്

66303 എറണാകുളം - കൊല്ലം പാസഞ്ചർ - മെമു (ശനിയാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» ഉച്ചയ്ക്ക് 03:52 ന്

16345 നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്


» വൈകിട്ട് 04:15 ന്

17230 ഹൈദരാബാദ് - തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്സ്പ്രസ്


» വൈകിട്ട് 04:50 ന്

16649 മാംഗ്ലൂർ - നാഗർകോവിൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്


» വൈകിട്ട് 05:40 ന്

66301 എറണാകുളം - കൊല്ലം പാസഞ്ചർ - മെമു (തിങ്കളാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» വൈകിട്ട് 06:30 ന്

56301 ആലപ്പുഴ - കൊല്ലം പാസഞ്ചർ (തിങ്കളാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» വൈകിട്ട് 06:55 ന്

16605 ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ്


» രാത്രി 07:39 ന്

56393 കോട്ടയം - കൊല്ലം പാസഞ്ചർ


» രാത്രി 08:15 ന്

16301 വേണാട് എക്സ്പ്രസ്


» രാത്രി 09:30 ന്

56391 എറണാകുളം - കൊല്ലം പാസഞ്ചർ


» രാത്രി 10:10 ന്

66309 എറണാകുളം - കൊല്ലം പാസഞ്ചർ - മെമു (ബുധനാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» രാത്രി 10:41 ന്

16301 പാലക്കാട് - പുനലൂർ പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പളളി വിശേഷങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തിക്കാൻ പുതിയതായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടി....
LIKE , SHARE and SUPPORT....

വടക്കു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ


» വെളുപ്പിനെ 04:05 ന്

56300 കൊല്ലം - ആലപ്പുഴ പാസഞ്ചർ


» വെളുപ്പിനെ 04:29 ന്

56392 കൊല്ലം - എറണാകുളം പാസഞ്ചർ


» വെളുപ്പിനെ 05:10 ന്

16606 നാഗർകോവിൽ - മാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ്


» വെളുപ്പിനെ 05:25 ന്

16791 പുനലൂർ - പാലക്കാട് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 06:50 ന്

16302 തിരുവനന്തപുരം - ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 08:05 ന്

16650 നാഗർകോവിൽ - മാംഗ്ലൂർ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 08:23 ന്

66300 കൊല്ലം - എറണാകുളം പാസഞ്ചർ - മെമു (ശനിയാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» രാവിലെ 08:45 ന്

17229 കൊച്ചുവേളി - ഹൈദരാബാദ് ശബരി എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 09:23 ന്

66302 കൊല്ലം - എറണാകുളം പാസഞ്ചർ - മെമു


» രാവിലെ 10:05 ന്

56394 കൊല്ലം - കോട്ടയം പാസഞ്ചർ


» രാവിലെ 10:45 ന്

16382 കന്യാകുമാരി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ്


» രാവിലെ 11:00 ന്

16346 നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്


» ഉച്ചയ്ക്ക് 01:10 ന്

66308 കൊല്ലം - എറണാകുളം മെമു (ബുധനാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» ഉച്ചയ്ക്ക് 02:40 ന്

16525 കന്യാകുമാരി - ബെംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ്


» വൈകിട്ട് 05:35 ന്

56304 നാഗർകോവിൽ - കോട്ടയം പാസഞ്ചർ


» രാത്രി 07:10 ന്

16342 തിരുവനന്തപുരം - ഗുരുവായൂർ ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്


» രാത്രി 07:30 ന്

16304 തിരുവനന്തപുരം - എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ്


» രാത്രി 07:40 ന്

56366 ഇടമൺ കൊല്ലം പാസഞ്ചർ


» രാത്രി 08:45 ന്

16604 തിരുവനന്തപുരം - മാംഗ്ലൂർ മാവേലി എക്സ്പ്രസ്


» രാത്രി 09:00 ന്

16629 മലബാർ എക്സ്പ്രസ്


» രാത്രി 09:30 ന്

66310 കൊല്ലം - എറണാകുളം മെമു (ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഇല്ല)


» രാത്രി 09:47 ന്

18568 കൊല്ലം - വിശാഖപട്ടണം എക്സ്പ്രസ് (വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം)


 

» രാത്രി 10:25 ന്

16347 തിരുവനന്തപുരം - മാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ്


» രാത്രി 11:35 ന്

16343 തിരുവനന്തപുരം-മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ്നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....
LIKE , SHARE and SUPPORT....
1,54,96,300 User hits/visits (1.5 കോടി+) 04 April / Statistics generated using awstats