വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലപ്പാട്

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
ആലപ്പാട്
ഫോൺ : 0476-2827040
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !