വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2620799

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നീണ്ടകര

ഫോൺ : 0476-2688295

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തെക്കുംഭാഗം

ഫോൺ : 0476-2883824

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചവറ

ഫോൺ : 0476-2081742

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പന്മന

ഫോൺ : 0476-2081745

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തേവലക്കര

ഫോൺ : 0476-2876322

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വടക്കുംതല

ഫോൺ : 0476-2630599

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തൊടിയൂർ

ഫോൺ : 0476-2664750

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തഴവ

ഫോൺ : 0476-2664799

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കെ.എസ്.പുരം

ഫോൺ : 0476-2642355

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ക്ലാപ്പന

ഫോൺ : 0476-2069384

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാവുമ്പ

ഫോൺ : 0476-2865267

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നടക്കാവ്

ഫോൺ : 0476-2883824

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുള്ളിക്കാല

ഫോൺ : 0476-2876322

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര

ഫോൺ : 0476-2630399

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ലേലിഭാഗം

ഫോൺ : 0476-2664766

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആദിനാട്

ഫോൺ : 0476-2623599

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഓച്ചിറ

ഫോൺ : 0476-2696800

Continue Reading →

വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലപ്പാട്

ഫോൺ : 0476-2827040

Continue Reading →