വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആദിനാട്

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
ആദിനാട്
ഫോൺ : 0476-2623599
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !