വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ലേലിഭാഗം

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
കല്ലേലിഭാഗം
ഫോൺ : 0476-2664766
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !