വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ലേലിഭാഗം

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
കല്ലേലിഭാഗം
ഫോൺ : 0476-2664766
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....