വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
അയണിവേലിക്കുളങ്ങര
ഫോൺ : 0476-2630399
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....