വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
അയണിവേലിക്കുളങ്ങര
ഫോൺ : 0476-2630399
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !