വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വടക്കുംതല

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
വടക്കുംതല
ഫോൺ : 0476-2630599
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....