വില്ലേജ് ഓഫീസ്, വടക്കുംതല

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
വടക്കുംതല
ഫോൺ : 0476-2630599
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !