വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തേവലക്കര

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
തേവലക്കര
ഫോൺ : 0476-2876322
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....