വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നടക്കാവ്

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
നടക്കാവ്
ഫോൺ : 0476-2883824
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !