വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാവുമ്പ

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
പാവുമ്പ
ഫോൺ : 0476-2865267
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !