വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ക്ലാപ്പന

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
ക്ലാപ്പന
ഫോൺ : 0476-2069384
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !