വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കെ.എസ്.പുരം

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
കെ.എസ്.പുരം
ഫോൺ : 0476-2642355
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....