വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കെ.എസ്.പുരം

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
കെ.എസ്.പുരം
ഫോൺ : 0476-2642355
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !