വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നീണ്ടകര

വില്ലേജ് ഓഫീസ്
നീണ്ടകര
ഫോൺ : 0476-2688295
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !