ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

കരുനാഗപ്പള്ളി ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2620000

Continue Reading →

വള്ളിക്കാവ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2897198

Continue Reading →

ഓച്ചിറ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2690198

Continue Reading →

തൊടിയൂർ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2662799

Continue Reading →

ആലപ്പാട് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2826398

Continue Reading →

വവ്വാക്കാവ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2642198

Continue Reading →

സ്രായിക്കാട് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2611198

Continue Reading →

മണപ്പള്ളി ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2862198

Continue Reading →

തേവലക്കര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2642198

Continue Reading →

ചവറ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2688911

Continue Reading →

ഇടയ്ക്കാട് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2820333

Continue Reading →

ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ട ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

ഫോൺ : 0476-2670100

Continue Reading →