തൊടിയൂർ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

തൊടിയൂർ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്
ഫോൺ : 0476-2662799
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....