വവ്വാക്കാവ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്

വവ്വാക്കാവ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്
ഫോൺ : 0476-2642198




നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !