ചെറുകഥാ മൽസരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു….

കരുനാഗപ്പള്ളി : കരുനാഗപ്പള്ളി നാടകശാലയും ഓച്ചിറ ചേന്നല്ലൂർ ഫാഷൻ ഹോംസും ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി അഖില കേരളാ ചെറുകഥാ മൽസരം നടത്തുന്നു.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1000 രൂപയും ഫലകവും പുസ്തകങ്ങളും, രണ്ടാം സമ്മാനമായി 750 രുപയും മൊമെൻ്റോയും പുസ്തങ്ങളും, മൂന്നാം സമ്മാനമായി 500 രൂപയും മൊമെൻ്റോയും പുസ്തകങ്ങളും വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കും. സമ്മാനാർഹമായ കഥകൾ നാടകശാല ബുള്ളറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കഥ 80 വരിയിൽ കൂടാത്ത കഥകൾ ജൂൺ 25 നകം അയക്കേണ്ട വിലാസം,
കരുനാഗപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻകുട്ടി
നാടകശാല
കരുനാഗപ്പള്ളി പി ഒ ,690518.
ഫോൺ: 94463 24285


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !