ആലപ്പാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽ രഹിത വേതനവിതരണം  2018 ജൂലൈ  21-നും 23-നുമായി  നടക്കും.  

കരുനാഗപ്പള്ളി :  ആലപ്പാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽ രഹിത വേതനവിതരണം  2018 ജൂലൈ  21-നും 23-നുമായി  നടക്കും.  

2018 ജൂലൈ 21 ന്

1 – മുതൽ 850- വരെ റോൾ നമ്പർ ഉള്ളവർക്ക് വേതനം  ലഭിക്കും.

2018 ജൂലൈ  23ന്

851 – മുതൽ 1005- വരെ റോൾ നമ്പർ ഉള്ളവർക്ക് വേതനം ലഭിക്കും.

വിതരണസ്ഥലമായ ആലപ്പാട് റോട്ടറി കമ്യുണിറ്റി ഹാളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടെത്തി അർഹതപ്പെട്ട വേതനം കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !