വള്ളിക്കാവ് ചിറക്കടവിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ മീനഭരണി ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയ്ക്കെഴുന്നുളളിപ്പ് ആരംഭം

കരുനാഗപ്പള്ളി: വള്ളിക്കാവ് ചിറക്കടവിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ മീനഭരണി ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയ്ക്കെഴുന്നുളളിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ 8.00 മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പൂജകൾക്ക് ശേഷം ആണ് ആരംഭിച്ചത്.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !