ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ്‌റൂമിൽ സൗജന്യ PSC പരിശീലനവുമായി OPE-C ചെറിയഴീക്കൽ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ്‌റൂമിൽ സൗജന്യ PSC പരിശീലനവും നിർധരരായ രോഗികൾക്കും വൃദ്ധ ജനങ്ങൾക്കും പെൻഷൻ പദ്ധതിയുമായി മാതൃകയാകുവാണ് OPE-C ചെറിയഴീക്കൽ എന്ന സംഘടന.2008 മേയ് മാസത്തിൽ ചെറിയഴീക്കൽ ആസ്ഥാനമായാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പെൻഷനേഴ്സ് ആന്റ് എംപ്ലോയിസ് ചെറിയഴീക്കൽ OPE-C പിറവി കൊണ്ടത്. 2009 ൽ ആരംഭിച്ച സൗജന്യ PSC പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസിലൂടെ നിരവധിപേർക്കാണ് ഇതിനകം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വകുപ്പുകളിൽ ജോലി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞത്.നിർധനരായ രോഗികൾക്കും വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കും -സഫലം സായാഹ്നം- എന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ 750 രൂപ എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും, -സാന്ത്വനസ്പർശം- എന്ന സഹായം മുഖേന അംഗ പരിമിതർക്കും മാനസികവെല്ലുവിളി അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്കും 1000 രൂപ എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. സഹായങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ഗുണ ഭോക്താക്കളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു നല്കുകയാണ് പതിവ്.

വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി
വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകളും,
മാരകരോഗങ്ങളാൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി നിരവധി സഹായങ്ങളും ഈ സംഘടന നിരന്തരം നൽകാറുണ്ട്. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനിച്ച് ചെറിയഴീക്കൽ അരയവംശ പരിപാലനയോഗം കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ ക്ലാസ്മുറി നിർമിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചു. അവിടെ 1100 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ കെട്ടിടത്തിലെ ഹൈ ടെക് ക്ലാസ്സ് റൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !